Hästhagen i Gislöv

Söder om Gislöv by , intill gården Gislöv 27, ligger HÄSTHAGEN. Hagen där rusthållens 10 hästar betade under sommarhalvåret. Denna lilla markbiten har under lång tid varit en viktig del i det riksomfattande system, som försörjde Kronan med ryttare och hästar,indelningsverket.

Hästhagen var en allmänning, en samägd markbit. Delägarna kom från de 10 rusthållen som fanns i Gislöv , även ett rotehåll är omnämnt i de gamla protokoll böckerna som finns kvar från 1914- 2001.( protokoll från 1937-1952 saknas)

I början fick man erlägga betesavgift och 1920 fick de rusthåll som inte hade del i hästhagen för helt mantal årligen tillsvidare betala 3kr 50 öre för varje felande 1/16 mantal. 1930 nämns för första gången ett beslut att superfosfat skulle utsås i betet. Under ett antal år använde man 1/3 av inkomsterna just till inköp av gödning.  Resten av intäkterna fördelades till delägarna. På 50-talet var kvinnorna i Gislöfs-Nöbbelöfs arbetsförening i gång med att planera nybyggnation av Byagården.

Delägarna i  Hästhagen bestämde  att man  de nästa 10 åren skulle skänka nettobehållningen mot andelsbevis, gratis styrelsemöten samt  en medlem i styrelsen, till Byagården.
För betalning av betena i hagen gick man över till auktionsförfarande och priserna blev allt högre under tiden fram 1970 talet.  I protokoll böckerna ser man att årsmötena med tiden, mer och mer, är ett sätt att träffas och  den gemensamma kaffedrickningen i Byagårdens damer regi  utökas till festkommitté med mat och dryck och underhållning.

Några försök till försäljning av Hästhagen till enskilda stoppades några ggr under årens lopp och 2001 bestämde delägarna att den skulle ingå i den nya föreningen  Gislöv Smidesmuseum och Byagille.