Smide på Österlen
Järnhantering och smide har en lång historia på Österlen. Det kan tyckas märkligt eftersom landskapet inte har några järnfyndigheter med undantag av myrmalm, vilken inte har den kvalitet som krävs för tillverkning av t ex jordbruksredskap. Trots det har man vid utgrävningar funnit att smidesjärn har bearbetats hantverksmässigt i sydöstra Skåne från de första århundradena e. Kr. ända fram till mitten av 1900-talet. Att smidet varit omfattande här i trakten beror på att Österlen alltid har varit en rik jordbruksbygd med bördiga jordar. Det har alltid funnits ett stort behov av smidda föremål inom jordbruket (t ex liar, plogbillar, vagns-delar), men också inom fisket (båtshakar, ankare, ljuster osv), i hushållet (t ex knivar och ljusstakar ) och i byggnader, inte minst kyrkor (dörr- och fönsterbeslag, lås, vindflöjlar mm). Järnet kom som råvara med fartyg från Mellansverige till bland annat Ystad, som tidigt varit en viktig hamn även för import från utlandet. I Ystad bildades omkring år 1500 ett smedskrå. Simrishamn fick ett smedämbete först vid 1700-talets början, men bonden var i många fall sin egen smed.

Smeden hade stort anseende
 
Från mitten av 1700-talet har det funnits smedjor i nästan varje by på Österlen. Smedyrket gick ofta i arv från far till son och man talar om smedsläkter. I Gislöv fanns det till exempel tre smedjor i gång vid förra sekelskiftet. Det bör påpekas att smeden hade en viktig position i byarna och åtnjöt stort anseende. Till honom gick man med allehanda problem, man trodde bland annat att han kunde bota sjukdom och smeden hade även tänger för utdragning av tänder! Från mitten av 1900-talet har dock handsmidet nästan helt ersatts av industritillverkade verktyg och redskap, och numera finns endast ett fåtal smedjor i bruk.

©Wikipedia
©Wikipedia

Gislövs Smidesmuseum öppnades 1976
Museet är det enda specialmuseet för smide i hela landet. Det tillkom på initiativ av ett antal smidesintresserade personer och öppnades i den nedlagda skolan i Gislöv 1976. I en fristående byggnad på skoltomten finns också en välbevarad smedja som har förvärvats och idag hör till museet. Den var i bruk fram till 1940-talet. Samlingarna i museet utgörs av en omfattande kollektion föremål från trakten. Driften av museet baseras på kommunala bidrag, medlems- och inträdesavgifter samt inte minst på frivilligt arbete av medlemmarna i föreningen Gislövs Smidesmuseum och Byagille.

Smidesföremål på museet
Det är omöjligt att i korta ordalag beskriva utställningarna. Föremålen i salarna talar bäst för sig själva. I stort sett kan man säga att i den stora salen på nedre botten visas smide till byggnader, bland annat beslag och vindflöjlar. Vid nutida renoveringar av gamla skånska hus finns här många fina förebilder. I den mindre salen finns snickarverktyg och hushållsföremål. På ovanvåningen visas kistbeslag, praktfulla lås, gångjärn och en fin samling av strykjärnslod. Vidare beskrivs arbetet i en smedja. I byggnaden i museets trädgård har redskap för jordbruk och fiske samlats.
Smedjan är öppen för besökare. Där finns en full utrustning av verktyg och vid vissa tider på sommaren arbetar en smed vid ässjan (smideshärden). I huset finns också ett litet bostadsrum för gesällen.

I museets regi har under åren ett antal skrifter om smide och andra teman utarbetats. Dessa, liksom en del nytillverkat smide, finns till försäljning. Under säsongen anordnas även utställningar av nutida smideskonstnärer samt temautställningar med föremål ur museets egna samlingar. 
Fråga gärna museivärden om de olika föremålen. Men det är inte alltid säkert att ni kan få ett klart svar! Den generation som visste vad alla föremål användes till har börjat försvinna och kunskaperna med den. Men för det mesta är tingens funktion självklar.
Begrunda gärna hur människan i alla tider har velat försköna, dekorera och utsira de vardagligaste ting med vackra mönster av bårder, slingor och figurer, även i det hårda järnmaterialet. Titta gärna lite extra på det!
 
Gislövs Smidesmuseum och Byagille
Styrelsen